בס''ד
 
עברית | English                              
חבר קיים התחבר | חבר חדש הרשם
דף הבית | אודותינו | החשבון שלי | תקנון | הפוך לדף הבית | צור קשר | פרסמו אצלנו
לימודים

עבודות סמינריוניות

סוגים שונים שלעבודות סמינריוניות

 

עבודה סמינריונית אמפירית

הגדרה

עבודה אמפירית יכולה להתאים לאחת משתי צורות:

א. עבודות הבודקות השערות על קשר בין שני משתנים לפחות, במערך מחקר שבו נערכת השוואה. הכלים יכולים להיות שאלונים, מבחנים, תצפיות וכדומה. גם חקר מקרה ייכנס לקטגוריה זו אם הוגדרה מראש השערה באשר לקשר בין משתנים ואותה רוצים לבחון.

ב. עבודות שמטרתן לתאר תופעה על סמך איסוף נתונים ולא לבדוק השערה על קשר בין תופעות. גם בעבודה זו אנו מצפים בדרך כלל לאמירה של השוואה או יחסיות (שינויים נצפים לאורך זמן, בין מצבים שונים וכד' - בין נבדקים או בנבדק או בקבוצת נבדקים), המבוססת על בדיקת נתונים שיטתית. בד"כ נשאף שהבדיקה תהיה כמותית. עם זאת, כאשר הבדיקה אינה כזו, אנו מצפים שהבדיקה (ההערכה) האיכותנית שנעשתה תצורף כנספח, כדי שהמנחה יוכל להתרשם מהנעשה.[1]

לכל העבודות הללו, בין שהן מסוג א ובין שהן מסוג ב, חייב להיות בסיס תיאורטי ובסיס אמפירי הכולל איסוף נתונים.

מבנה העבודה המתואר להלן מתאים לשני סוגי העבודות. עם זאת, בעבודה מהסוג השני לא יכלול המבוא גיבוש השערה.

מבנה העבודה

1. כל עבודה חייבת לכלול את הפרקים הבאים:

תקציר

תוכן עניינים

מבוא

שיטה

תוצאות

דיון

מקורות

נספחים - במידת הצורך

לא תתקבל עבודה שאינה כוללת את כל החלקים הללו. הפורמט והמרכיבים המרכזיים של כל חלק יהיו לפי כללי APA .

2. תקציר:

היקפו לא יעלה על חצי עמוד והוא יכלול את הדברים המרכזיים של כל חלקי העבודה כמפורט להלן.

3. מבוא:

מטרת המבוא להוביל את הקורא מהנושא הכללי אל המחקר הספציפי, ולכן עליו לכלול את:

- הצגת הרקע התיאורטי של המחקר, תוך התייחסות למקורות עדכניים.

- ציון הסיבה לעריכת העבודה ופירוט תרומתה מעבר לספרות הקיימת.

- שאלות המחקר ו/או השערותיו, מוצגות בבהירות.

4. שיטה:

- תיאור השיטה חייב להיות נהיר לגמרי לקורא, כך שיוכל להבין מה נעשה – מי נדגם, כמה נדגמו, מהי שיטת איסוף הנתונים וכדומה.

- התרגום האופרציונלי של שאלות המחקר שהוצגו במבוא חייב להיות מוגדר כהלכה.

- אם ההוראות שנתנו לנבדקים היו קצרות, יש לכלול אותן בפרק השיטה. אם הן ארוכות מאד יש לכלול אותן בנספחים יחד עם שאלונים, מבחנים, דפי תצפית, מסכי מחשב ששמשו במחקר.

5. תוצאות:

- תפורט בבהירות צורת העיבוד הסטטיסטי של הנתונים.

- עיבוד הנתונים יוצג בהתאמה למערך הניסוי ולתרגום האופרציונלי של שאלות המחקר.

- ההצגה בטבלאות ו/או בגרפים צריכה להיות כנדרש.

6. דיון:

- תיאור מסכם של הממצאים באופן שיבהיר את התשובות לשאלות המחקר.

- קישור הממצאים למבוא ולתיאוריות שהוצגו בו.

- דיון במשמעויות התיאורטיות והמעשיות של התוצאות.

- דיון במגבלות המחקר.

- הצעות אפשריות להמשך.

7. מקורות:

- כל המקורות שהוזכרו בעבודה חייבים להיכלל ברשימת המקורות.

- אין להכניס מקורות שלא אוזכרו במהלך העבודה.

- חלק ניכר מהמקורות חייבים להיות מכתבי עת מדעיים מובילים בתחום.).

מובן מאליו שאם המקורות הם מכתבי העת המובילים בתחום, סביר לשער שרובם יהיו באנגלית.

8. נספחים:

תכולת הנספחים מותנית, כמובן, בסוג העבודה. הנספחים יכללו:

- שאלוני המחקר, מבחנים ששימשו למחקר, דפי תצפית, מסכי מחשב לעבודה, וכן הוראות שונות שניתנו לנבדקים (אם אינן קצרות דיין כדי להופיע בגוף העבודה).

- אישורה של אחת מוועדות האתיקה במחלקה לעריכת המחקר (ראו בהמשך).

- בעבודות אמפיריות המבוססות על ניתוח תוכן יוצגו בנספח הנתונים (המלל) שעליהם התבסס הניתוח עם סימני ניתוח התוכן הרלוונטיים.

- טופס הצהרה חתום בדבר מקוריות העבודה.

9. סגנון וצורה:

- העבודה צריכה להיות מנוסחת באופן בהיר ובשפה תקינה.

- העבודה צריכה להתאים לכללי APA, במבנה ובצורה. על כל אלו אפשר ללמוד מהמסמך שנמצא באתר פסיכולוגיה ברשת http://telem.openu.ac.il/psy.

- העבודה תודפס באות בגודל 12 נקודות וברווח של שורה וחצי או שתיים (כפול).

בכל עבודה אמפירית שנעשית על נבדקים אנושיים חובה לצרף אישור של אחת מוועדות האתיקה של המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה: או זו של הפסיכולוגיה או זו של החינוך. אם העבודה נעשתה במסגרת מחקר שנערך במוסד אוניברסיטאי אחר, יש לצרף אישור של ועדת האתיקה באותו מוסד.

עבודה סמינריונית עיונית

על פי רוב עבודה סמינריונית עיונית אינה כוללת כל מרכיב אמפירי של איסוף נתונים. אפיוני עבודה זו מתוארים בסעיף 2א. לעתים כוללת העבודה העיונית גם מרכיב אמפירי קטן יחסית, שבו אוסף הסטודנט מעט נתונים כדי להתנסות בשדה, להעלות השערה אפשרית וכדומה. אפיוני עבודה מסוג זה מתוארים בסעיף 2ב.

עבודה סמינריונית עיונית ללא איסוף נתונים

הגדרה

עבודה עיונית היא עבודה שמבוססת על ספרות רלוונטית, אך עליה להציג משהו שהוא מעבר לספרות הקיימת במובן של אינטגרציה מעניינת, המשגה חדשה, חלוקה שונה, יישום מעניין וכדומה.

מבנה העבודה האקדמית

1. בכל עבודה חייבים להיות הפרקים האלה:

תקציר

תוכן העניינים

מבוא

פרקים עיוניים/תיאורטיים שונים

דיון

מקורות

לא תתקבל עבודה ללא כל החלקים הללו. הפורמט והמרכיבים המרכזיים של כל חלק יהיו לפי כללי APA.

2. תקציר:

היקפו יהיה כחצי עמוד, והוא יכלול את הדברים המרכזיים של כל חלקי העבודה כמפורט להלן.

3. מבוא:

- הצגת נושא העבודה, גבולותיה (מה כן ומה לא) וחלקיה המרכזיים.

- הצגת שאלות המחקר באופן ברור (מה מטרת הסקירה).

4. פרקים שונים:

הפרקים הבאים יהיו סיכום אינטגרטיבי של הסוגיות המרכזיות של נושא העבודה. הם יסודרו בסדר הגיוני, שתורם להבנת התופעה המתוארת, למשל לפי:

- רצף זמנים

- תיאוריות שונות שהן רלוונטיות לתיאור/הסבר התופעה שנבחרה

- היבטים שונים של התופעה

5. דיון:

- סיכום הפרקים השונים

- התמקדות בתרומה של העבודה מעבר לספרות הקיימת

6. מקורות:

- כל המקורות שהוזכרו בעבודה חייבים להיכלל ברשימת המקורות.

- אין לכלול ברשימה מקורות שאינם מאוזכרים במהלך העבודה.

- חלק ניכר מהמקורות חייבים להיות מכתבי עת מדעיים מובילים בתחום.

- רוב המקורות חייבים להיות מעודכנים (מעשר השנים האחרונות).

מובן מאליו שאם המקורות הם מכתבי העת המובילים בתחום סביר לשער שרובם יהיו באנגלית.

7. נספחים:

- טופס הצהרה חתום בדבר מקוריות העבודה.

8. סגנון וצורה:

- העבודה צריכה להיות מנוסחת באופן בהיר ובשפה תקינה.

- העבודה צריכה להתאים לכללי APA, במבנה ובצורה.

- העבודה תודפס באות בגודל 12 נקודות וברווח של שורה וחצי או שתיים (כפול).

עבודה סמינריונית עיונית עם מרכיב אמפירי קטן – "חקר אירוע"

הגדרה

עבודה עיונית היא עבודה שמבוססת על ספרות רלוונטית, אך חייבת להציג משהו שהוא מעבר לספרות הקיימת במובן של אינטגרציה מעניינת, המשגה חדשה, חלוקה שונה, יישום מעניין וכדומה. העבודה יכולה לכלול מרכיב של איסוף נתונים באשר למקרה פרטי (פרוייקט, בית-ספר מסוים, כמה חלומות של אדם מסוים וכדומה) באמצעות כלי האיסוף המקובלים (תצפית, שאלון, ראיון וכדומה). מטרת החלק האמפירי היא להתנסות במעבר מרמה תיאורטית לרמה אמפירית, להציע השערות אפשריות ולהמחיש את הנטען בעבודה באמצעות כמות מעטה של נתונים. מכל מקום, אין המדובר במחקר אמפירי כמקובל בעבודה סמינריונית אמפירית.

מבנה העבודה

מבנה העבודה יהיה זהה למבנה עבודה סמינריונית עיונית (כמפורט בסעיף 2א), אלא שכאן ייכלל פרק נוסף לאחר הפרקים העיוניים השונים ולפני הדיון. הפרק ייקרא "חקר אירוע" או "חקר מקרה". בהתאם לצורך תכלול העבודה גם חלק של נספחים ובו יכונס חומר שמקובל לכלול בפרק נספחים של עבודה אמפירית.

תקציר

תוכן עניינים

מבוא

פרקים עיוניים/תיאורטיים שונים

חקר אירוע/חקר מקרה

דיון

מקורות

נספחים – בהתאם לצורך

נפרט להלן רק את שני הפרקים הנוספים

*חקר אירוע או חקר מקרה:

פרק זה יכלול את מטרת איסוף הנתונים, כלי האיסוף, תיאור המדגם, ניתוח התוצאות (ברמה כמותית או איכותית) והמסקנות.

*נספחים:

תכולת חלק זה היא פועל יוצא של סוג העבודה. ככלל, יכללו הנספחים:

- שאלוני המחקר, מבחנים ששימשו למחקר, דפי תצפית, מסכי מחשב לעבודה, וכן הוראות שונות שניתנו לנבדקים (אם אינן קצרות די הצורך להופיע בגוף העבודה).

- אישור אחת מוועדות האתיקה לעריכת המחקר.

- בעבודות המבוססות על ניתוח תוכן יוצגו בנספח הנתונים (המלל) שעליהם התבסס הניתוח, עם סימני ניתוח התוכן הרלוונטיים.

- טופס הצהרה חתום בדבר מקוריות העבודה.

הערה: יש לזכור שבמהותה, עבודה זו היא עבודה עיונית. החלק האמפירי הוא התנסותי. הדיון מתייחס לפרקים העיוניים, הווה אומר: לאינטגרציה שנעשתה, להמשגה החדשה, לשאלות שנשאלו. אין להסיק מסקנות לגבי שאלות המחקר מהנתונים האמפיריים, שמלכתחילה לא נועדו לבחון את השאלות הללו.באדיבות:http://www.irescue.co.il

 
תגובה לכתבה   |   שלח לחבר
 
לכתבה זו התפרסמו 0 תגובות
 
  תגובות  
 
 
 
 
 

ראשי | אודותינו | החשבון שלי | תקנון | צור קשר|פרסמו אצלנו|כתבו לנו


חנות וירטואלית | בניית אתרים
סיקום - חנות וירטואלית
© 2021, לוס אנג'לס ישראל . כל הזכויות שמורות